فرم درخواست استخدام

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • نام دورهاز تاریختا تاریخمدرک دریافتینام موسسه 
  • نام شرکت یا موسسهتاریخ شروع کارتاریخ ترک کارآخرین حقوق دریافتیسمتعلت ترک کارتلفن تماس 
  • زبانخواندن (ضعیف،متوسط،قوی)نوشتن (ضعیف،متوسط،قوی)مکالمه (ضعیف،متوسط،قوی) 
  • نام و نام خانوادگینسبتنشانی محل سکونت / کارتلفن محل سکونت/کار 
  • نام و نام خانوادگیسابقه آشناییشغلنشانیتلفن 
فهرست
× چطور می تونم کمک تون کنم؟